Resertifikācija | LADAPPB

Informācija Kolēģiem, kuri gatavojas Resertifikācijai!

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 no 2012. gada 18. decembra, kas stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī, ārsta palīga sertifikātu izsniedz uz 5 gadiem.

Ārsta palīgu resertifikācijas noteikumi:

  • Dokumentus Sertifikācijas komisijai iesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām
  • Profesionālā darbība sertifikāta derīguma termiņa laikā Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vismaz 3gadi

Resertifikācijai iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums sertifikācijas komisijai (pievienojot iesniegumā norādītos dokumentus)
  • Resertifikācijas lapa(3.pielikums), aizpildīta I un II daļa
  • Profesionālās darbības pārskats (atspoguļo sertifikāta derīguma termiņa laikā atbilstoši amata aprakstam veiktā darba apjomu, intensitāti un kvalitāti
  • Resertificētam ambulatorā dienesta ārsta palīga atkārtotai ambulatorā dienesta ārsta palīga sertifikāta derīguma termiņa laikā nepieciešams iegūt 150 tālākizglītības punktus, no kuriem vismaz 60% TIP ir iegūti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē ( par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu, kas nav iekļauts šo noteikumu 5.pielikumā un kuru sertifikācijas komisija vērtē kā nozīmīgu, tālākizglītības punktu skaitu nosaka pēc uzskaitīto aktivitāšu pielīdzināšanas principa);

Gadījumos, ja resertificējamais ārsta palīgs neiesniedz laikus visus dokumentus un nav veicis apmaksu, viņam ir jākārto eksāmens.

Dokumenti resertifikācijai jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Iesniedzot dokumentus resertifikācijai, jābūt iegūtiem 150 kredītpunktiem (TIP). Kurus norāda aizpildot Resertifikācijas lapas 3.pielikumu. Bez tam  MK noteikumos  Nr. 943  punktā 47.1 tiek prasīts, ka jāaizpilda I un II daļa un  punktā Nr. 12  ir noteikts, ka norādot TIP kopumu Jums šim pielikumam jāpievieno Apliecinošu dokumentu kopijas.( Tas nozīmē, ka jāpievieno  visu kursu,semināru sertifikātu apliecību kopijas).

Maksa par sertifikāciju ir 48,38 EUR

Par Sertifikāciju iemaksu veikt Latvijas ambulatorā dienesta ārsta palīga profesionālās biedrības norādītajā kontā: AS “Citadele banka”;

Reģ. Nr. LV40008010098; Konta Nr.: LV31PARX0000245161018

Rīgā, Skolas ielā 3 -203 kab. (Latvijas Ārstu biedrības ēkā) katra mēneša I un III ceturtdienā no plkst. 9:00 – 11:00

Resertificējamās personas iesniegums

Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats

Resertifikācijas lapa