Kā kļūt par biedru | LADAPPB

Par Biedrības biedru var kļūt jebkurš PVA strādājošos ārsta palīgs un ambulatorā dienesta ārsta palīgs, kurš ieguvis ārsta palīga (feldšera) profesiju vai ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitāti un kurš atzīst Biedrības statūtus, maksā noteikto biedru naudu un piedalās Biedrības darbā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde (iesnieguma veidlapas paraugs atrodams mājas lapā).

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, vai nepieciešamības gadījumā tiek sasaukta ārkārtas sapulce, bet ne ilgāk kā divu mēnešu laikā, no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei atteikuma gadījumā motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Biedrības biedru pienākumi:
  • ievērot un pildīt šos statūtus, konferences un valdes lēmumus;
  • maksāt biedra naudu, naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam.
  • biedram izstājoties, biedru nauda netiek atmaksāta, un nav tiesības uz īpašumu.

Biedrības biedrs ar valdes lēmumu var tikt izslēgts no Biedrības, ja viņa rīcība nesaskan ar Biedrības statūtiem un profesionālās ētikas principiem vai viņš citādi ar savu rīcību diskreditē Biedrību, vai viņš ilgāk nekā divus gadus nemaksā biedra naudu. Tiesības no jauna kandidēt par Biedrības biedru ir pēc viena gada no izslēgšanas brīža.

Biedru naudas gada maksa ir  EUR 12.00 .

Maksājums veicams vienu reizi gadā, neatkarīgi no Sertifikācijas vai Resertifikācijas.

Biedru naudas iemaksu veikt Latvijas ambulatorā dienesta ārsta palīga profesionālās biedrības norādītajā kontā: AS “Citadele banka”; Reģ.Nr. LV40008010098; Konta Nr.: LV31PARX0000245161018