Aktualitātes

Informācija par kompensējamo medikamentu izrakstīšanu

« Atgriezties Citi

Kolēģi!

LADĀPPB Valde  ņemot vērā Jūsu uzdotos jautājumus saistībā ar Zāļu izrakstīšanu uz īpašajām receptēm, kā arī saistībā ar kompenējamo medikamentu izrakstīšanu vērsās ar jautājumu  pie kompetentām personām NVD un saņēma sekošas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Saskaņojot ar informācijas sniedzēju informācijas publicēšanu LADĀPPB Valde  publicē sniegtās atbildes:

01.09.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr. 555 (“Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”) nosaka gadījumus, kuros ārsta palīgam ir tiesības izrakstīt īpašās receptes:
14.2. ģimenes ārsta praksē nodarbinātiem ārsta palīgiem (feldšeriem) un māsām ir tiesības izrakstīt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces atbilstoši normatīvajos aktos par recepšu izrakstīšanu noteiktajai kārtībai, ja šādas tiesības ir noteiktas starp dienestu un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem;
14.3. ārsta palīgiem, kuri strādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstniecības iestādē, atbilstoši normatīvajos aktos par recepšu izrakstīšanu noteiktajai kārtībai ir tiesības izrakstīt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, ja to nosaka līgums, kas noslēgts starp dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldi.
un
08.03.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.175 (“Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”)
“III. Recepšu izrakstīšanas kārtība”
33. Tiesības izrakstīt īpašo recepti ir tikai ārstam, kas strādā ārstniecības iestādē.
33.1 Tiesības izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem atbilstoši kompensācijas kārtībai, ir ārstam, kas ir līgumattiecībās ar dienestu. Ģimenes ārsta praksē nodarbināts ārsta palīgs (feldšeris) un ārsta palīgs (feldšeris), kurš strādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstniecības iestādē, ir tiesīgs izrakstīt minētās zāles un medicīniskās ierīces, ievērojot šādus nosacījumus:
33.1.1. recepte tiek izrakstīta sadarbībā ar ģimenes ārstu vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstu;
33.1.3. ārsta palīgs (feldšeris) ir atbildīgs par receptes noformēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un šo noteikumu 33.1.1. apakšpunktā minētās prasības izpildi.

Lai ārsta palīgs varētu izrakstīt kompensējamus medikamentus – ārstam (praksei, patstāvīgi strādājošam ārsta palīgam) ir jānokārto šādu tiesību piešķiršana – prakse (patstāvīgi strādājošs ārsta palīgs) iesniedz Nacionālā veselības dienesta (NVD) attiecīgajā teritoriālā nodaļā informāciju par nepieciešamību veikt grozījumus līgumā, kurā ārsts dod atļauju konkrētam ārsta palīgam izrakstīt kompensējamos medikamentus.
Ja ārsta palīgam šādas tiesības nav piešķirtas, bet viņš ir izrakstījis kompensējamās receptes, tad aptiekai tās netiks apmaksātas.
NVD kontaktinformāciju varat aplūkot: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kontakti/78-kontakti

Atgādinām, ka rozā recepte ir īpašā (nevis valsts kompensējamā), un uz šīs receptes jāraksta arī medikamenti, kas netiek kompensēti (piemēram – psihotropie medikamenti, trankvilizatori un miega līdzekļi). Tādēļ E-veselības sistēma ļauj izrakstīt īpašās receptes arī ārstiem, kas nav līgumattiecībās ar valsti, lai ievērotu to pacientu intereses, kas ārstējas pie privāti praktizējošiem speciālistiem un kuriem ir nepieciešami stingrās uzskaites medikamenti. Šādas bija sistēmai izvirzītās prasības, kas bija saskaņotas ar ārstu un farmaceitu profesionālajām organizācijām. Katrs lietotājs pats uzņemas pilnu juridisko atbildību par veiktajām darbībām sistēmā.

Ar cieņu,
Lana Smirnova
E-Veselības lietotāju atbalsta dienests
E-pasts: atbalsts@eveseliba.gov.lv