» Par mums

Komanda ir aktīva cilvēku grupa, ko saista kopējs mērķis sasniegt izcilus rezultātus, strādājot harmoniski un ar prieku (M.Kehre, 2004).

Vārdam „komanda” pašlaik tiek likts būtisks uzsvars saistībā ar darba kvalitāti Latvijas uzņēmumos un organizācijās.

Vadītāji cenšas uzsvērt, ka viņu darbinieki strādā komandā, darba piedāvājumos tiek prasīta prasme „strādāt komandā”. Šāda prasība aizvien vairāk tiek izvirzīta arī veselības aprūpē strādājošajiem.

Vēsturiski medicīnā termins komanda tradicionāli nozīmēja veselības aprūpes profesionāļu grupu, kuras „vadības groži” obligāti bija ārsta rokās. Situācija sāka mainīties pēc Otrā pasaules kara. Šajā laikā arī parādījās jēdziens interdisciplināra komanda.

Ambulatorā dienesta ārsta palīgs savā praksē strādā sadarbībā kopā ar citām primārajā veselības aprūpē strādājošajām ārstniecības personām. Tāpēc aizvien aktuālāks kļūst jautājums par šo speciālistu sadarbību, nodrošinot pacientiem brīvu pakalpojuma pieejamību, ilglaicīgu un nepārtrauktu aprūpi, vispusīgu un koordinētu aprūpi, kā arī speciālistu un pacienta sadarbību veselības veicināšanā, slimību profilaksē un ārstnieciskajā procesā.

Komandā, kas ir vienota, būs mazāk pārpratumu, intrigu, konfliktu un komunikācijas problēmu.

Lai panāktu vienotību un saliedētību komandā, ir svarīgi, lai komandas locekļu individuālie mērķi un komandas kopējais mērķis būtu saskaņoti, kā tas uzsvērts arī mērķtiecīguma principā.

Komanda rada jaunas idejas, īsteno inovācijas, uzklausa un atbalsta ierosinājumus, pamatojoties uz kopdarbību. Komandai tiek sniegts atbalsts ideju īstenošanā. Risku uzņemšanās tiek atalgota un labas idejas īstenotas.

Komanda ir atklāta un atvērta. Tās darbībai iespējams izsekot gan pagātnes perspektīvā, gan tagadnē un nākotnē. Atklātība ir viens no sekmīgas komandas funkcionēšanas priekšnosacījumiem. Komandas darbs sekmē katra darbinieka kompetences efektīvu izmantošanu un attīstību, vienlaikus padarot efektīvāku arī visas organizācijas darbību un paaugstinot pakalpojumu kvalitāti. Darbs komandā darbiniekam sniedz iespēju realizēt savus īpašos talantus, saņemt gandarījumu par labi padarītu darbu, dalīties pieredzē un bagātināties ar citu pieredzi, un saņemt regulāru atgriezenisko saiti.

Personāla darbs būtu dalāms vairākos atsevišķos līmeņos. Šāda pieeja ir izstrādāta, lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu, izvēloties darbiniekus, kuriem ir visatbilstošākās prasmes. Augstāka līmeņa darbinieki var veikt zemāka līmeņa darbinieka pienākumus, taču ne otrādi. Lomu un darba pienākumu sadalījums ir izmantojams kā paraugs, pielāgojot to katras prakses vajadzībām un darba īpatnībām.

Maksāt biedra naudu, naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam.

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri 12.00 EURO.

Biedru naudas iemaksa jāveic sekojošā kontā:

Banka Citadele IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018

Rīgā, Gogoļa ielā 3., LV-1050 PVN reģ.Nr. LV40008010098